Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Green Home Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: organizacji udziału pracowników firmy Green Home Design sp. z o.o. w 5-ciu targach branżowych (Niemcy, Szwecja, Włochy, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie) oraz dwóch misjach gospodarczych (USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie), usług doradczych i szkoleniowych w zakresie przygotowania wejścia na rynki USA i ZEA, usług tłumaczenia oraz usług informacyjno-promocyjnych w ramach projektu POIR.03.03.03-12-0041/16 pn. Internacjonalizacja usług firmy Green Home Design poprzez promocję drewnianych baterii projektowanych na zamówienie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upływa dnia 18 lipca 2017 roku o godz. 10:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Wnioskodawcy (ul. Henryka Czeczotta 9, 30-798 Kraków; czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00) lub na adres email Zamawiającego: biuro@greenhomedesign.eu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Rysunek techniczny Rysunek techniczny Rysunek techniczny Rysunek techniczny Rysunek techniczny Rysunek techniczny