Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Green Home Design Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaprasza do złożenia oferty cenowej na usługę: organizacji udziału pracowników firmy Green Home Design Sp. z o.o. w 4 targach branżowych (USA, Hongkong, Wielka Brytania, Szwecja), usług doradczych w zakresie przygotowania wejścia na rynek chiński, usług szkoleniowych w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy na rynku chińskim oraz usług informacyjno-promocyjnych w ramach projektu POIR.03.03.03-12-0011/18 pn. „Internacjonalizacja usług firmy Green Home Design poprzez promocję drewnianych baterii projektowanych na zamówienie” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z Zasadą konkurencyjności, opisaną w Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

Termin składania ofert upływa dnia 29 października 2018 roku o godz. 12:00. Decyduje data i godzina wpływu oferty do siedziby Zamawiającego (ul. Henryka Czeczotta 9, 30-798 Kraków; czynne w dni robocze w godzinach od 8:00 do 16:00) lub na adres email Zamawiającego: biuro@greenhomedesign.eu. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020
oś priorytetowa: III. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach
działanie: 3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw
poddziałanie: 3.3.3. Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Tytuł projektu:
Internacjonalizacja usług firmy Green Home Design poprzez promocję drewnianych baterii projektowanych na zamówienie.

Przedmiotem projektu jest uczestnictwo w działaniach promocyjnych w ramach branżowego programu
promocji branży meblarskiej na wybranych pozaunijnych rynkach perspektywicznych – USA i Zjednoczone
Emiraty Arabskie.
Zaplanowane w ramach projektu działania są ukierunkowane na pozyskanie wiedzy w zakresie wejścia na
rynek amerykański i arabski z marką Wnioskodawcy – drewnianymi bateriami projektowanymi na
zamówienie. Jest to rozwiązanie unikatowe na skalę światową, a jego rozwiązanie konstrukcyjne i
zachwycający design wzbudzają bardzo duże zainteresowanie klientów. Polska marka Green Home

Design, wprowadza na rynek nowatorski produkt PREMIUM - drewniane baterie łazienkowe i kuchenne,
będące jedynym tego typu produktem na skalę światową.
Celem głównym projektu jest rozwój eksportu usług firmy Green Home Design poprzez wejście na rynek
amerykański i arabski ze swoją unikatową ofertą.
Najważniejsze finalne rezultaty projektu, które wnioskodawca planuje osiągnąć w wyniku realizacji projektu
to:
1. Dotarcie do jak największej liczby potencjalnych klientów i pozyskanie partnerów handlowych na obu
rynkach perspektywicznych.
2. Wzrost przychodów z eksportu.
3. Zwiększenie rozpoznawalności marki i wizerunku firmy na rynku międzynarodowym.
Realizacja przedmiotowego projektu spowoduje znaczący wzrost udziału firmy w rynku globalnym oraz jej
przychody.
Dodatkowo skorzystanie z usług szkoleniowych i doradczych pozwoli na zwiększenie zakresu wiedzy
właścicieli firmy w tematyce eksportu.
Zakres przedmiotowy projektu obejmuje realizację 10 zadań:
Zadanie 1. Doradztwo: Zakup usług doradczych w zakresie promocji na rynkach perspektywicznych.
Zadanie 2. Szkolenia: Zakup usług szkoleniowych, które będą niezwykle pomocne przy wchodzeniu na
nowe nieznane rynki.
Zadanie 3. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej „100% Design” zlokalizowanej w Londynie (2018r.).
Zadanie 4. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej IMM Cologne na rynku niemieckim (Kolonia, 2018).
Zadanie 5. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Stockholm Furniture and Light Fair na rynku
szwedzkim (Sztokholm, 2018).
Zadanie 6. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej International Contemporary Furniture Fair na
perspektywicznym rynku amerykańskim (Nowy Jork, 2018).
Zadanie 7. Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na perspektywicznym rynku amerykańskim (Nowy Jork,
2018).
Zadanie 8. Udział w imprezie targowo-wystawienniczej Index na perspektywicznym rynku Zjednoczonych
Emiratów Arabskich (Dubaj, 2019).
Zadanie 9. Udział w wyjazdowej misji gospodarczej na perspektywicznym rynku Zjednoczonych Emiratów
Arabskich (Dubaj, 2019).
Zadanie 10. Działania informacyjno-promocyjne projektu, w tym:
- nabycie oraz instalacja elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej
Gospodarki tj. panelu promocyjnego MPG,
- zakup materiałów informacyjno-promocyjnych (foldery, teczki, wizytówki),
- przygotowanie i prowadzenie działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych,
elektronicznych i cyfrowych,
- tłumaczenie strony wnioskodawcy,
- produkcja i emisja spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

Okres realizacji projektu: od 01.01.2017r. do 30.06.2019 r.
Wartość całkowita projektu: 470 930,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 380 545,00 PLN